เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

??คุณรู้หรือไม่??

     "คนที่มีผมสีบลอนด์มีปริมาณผมมากกว่าคนที่มีผมสีดำ!!"

Facebook

Untitled Document

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้: 2309230923092309
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 3034303430343034
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1429844142984414298441429844142984414298441429844
Untitled Document

ทำเนียบแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ชลบุรี

รุ่น ปีการศึกษา แพทย์
1 2524 นพ.อวตาร สิงค์สัจจเทพ
2 2525 นพ.ฉัตรชัย รัตนสาร
นพ.ปิติสุข ไกรทัศน์
3 2526 นพ.หทัย คุณาประยูร
นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
4 2527 นพ.สิทธิภัทร รุ่งประเสริฐ
5 2529 นพ.ชัช จันทร์งาม
6 2530 นพ.ฉัตรชัย โรจนมณเฑียร
นพ.สมยศ โล่ห์จินดาพงษ์
นพ.สายัณห์ นพรัตน์
นพ.กิตติ กรรภิรมย์
7 2531 นพ.อุดม เจริญเกษมวิทย์
นพ.พรชัย ตันติวุฒิพงษ์
นพ.วินิตย์ อัศวกิตติพร
8 2532 นพ.ยงยุทธ ฉัตรรัตนวุฒิ
นพ.คณิศร อรุณสกุล
นพ.ไวยวุฒิ สี่หิรัญวงศ์
9 2533 นพ.วันชัย พรสุขเกษม
นพ.โกศล ทรัพย์ศรีสัญชัย
นพ.อัครเดช อัครวัตร
นพ.ศมภู นรานันท์
2534 นพ.กษิดิศ วารีรุทเขต
10 2535 นพ.วรา เศลวัฒนะกุล
นพ.สุชาติ เอื้อพันธ์พงศ์
นพ.สุรชัย เชี้ยบุญคณา
นพ.ธีรพล อดิศักดิ์เสถียร
11 2536 นพ.สุธี โรจนวิไลกุล
12 2537 นพ.พิพัฒน์ ยงเมธาวุฒิ
นพ.ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช
13 2538 นพ.กฤษฎา ศิริภูมิ
นพ.สุพจน์ นำเกียรติวงษา
นพ.ณรงค์ ศิริมานพเลิศ
14 2540 นพ.สมประสงค์ ทองมีสี
2541 นพ.อรรถพร โสภณสฤษฎ์สุข
15 2542 นพ.กฤษณะ ลีโทชวลิต
16 2543 นพ.พินิจ หนูฤทธิ์
นพ.วรวุฒิ ไกรกุล
17 2544 นพ.กฤษฎา พจนสุวรรณชัย
นพ.วรพงศ์ ลีโทชวลิต
นพ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์
18 2545 พญ.จิตติมา เจริญสุข
นพ.พิชิต วีระวุฒิพล
19 2546 นพ.สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
20 2547 นพ.พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์
นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
นพ.นเรนทร์ สันติกุลานนท์
21 2548 นพ.วรพจน์ ชมศิริ
พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ
22 2549 นพ.พลเดช วิชาจารย์
นพ.ชยาโมท ชยางศุ
23 2550 นพ.ชินวร จีวรตานนท์
นพ.ฐาปนัสฐ์ ลิขิตมาศกุล
นพ.อดิเทพ อธิพันธุ์อำไพ
นพ.ภูจิตต์ ตรีบำเพ็ญ
24 2551 นพ.เจตพัฒน์ ทวีโพคา
พญ.เพียงแข ภาคพิบูลย์
นพ.อนุภาพ ตรีภาค
นพ.ปิติชัย สุพพัตพงศ์
นพ.ยงกิจ อุปพัทธางกูร
25 2552 นพ.พลสิทธิ์ แสงเสรีสถิตย์
พญ.สุธาวัลย์ สุธาพงศ์
26 2553 นพ.ณัฐศิลป์ ศิริมิตรตระกูล
นพ.ชนะ ภัทรสุขถวิล
นพ.อนุสรณ์ อรรคศรีวร

หมายเหตุ รายชื่อแพทย์ทั้งหมดที่เคยเข้ารับฝึกอบรม รวมถึงไม่ผ่านการฝึกอบรม ฝึกอบรมอยู่ และแพทย์ที่เสียชีวิต

 

หน่วยงานย่อย

จุลสาร

จุลสารศัลยศาสตร์
ฉบับที่สี่จุลสารศัลยศาสตร์
ฉบับที่สาม


จุลสารศัลยศาสตร์
ฉบับที่สอง


จุลสารศัลยศาสตร์
ฉบับปฐมฤกษ์